I Concurso de fotografía Un Rato No Tubo

I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA ‘UN RATO NO TUBO’

A Asociación de Amigos do Órgano “Un Rato no Tubo” de Ourense convoca o I Concurso de Fotografía coas seguintes:

BASES

1. Dos participantes. A convocatoria está dirixida a calquera persoa de calquera nacionalidade que teña a súa residencia en España.

2. Da temática. A temática do concurso está baseada no mundo do órgano, ben dende un punto de vista documental, ben dende un punto de vista artístico e libre.

3. Das obras.

a. O formato das fotografías será como mínimo de 15×21 cm, non existindo límite máximo. Admitiranse fotos en cor e en branco e negro.

b. O número de fotografías a presentar por participante estará limitada a 3. Os premios non poderán ser acumulativos.

c. As fotografías presentadas a concurso deben de ser orixinais e inéditas, é dicir, que non teñan participado en ningún outro concurso nin ter sido colgadas en ningunha web.

4. Da inscrición.

a. Cada fotografía levará un título escrito por detrás, xunto a un pseudónimo que indique ao autor. Nun sobre pechado, co pseudónimo escrito por fora, @ autor/a introducirá os datos persoais (nome e apelidos, NIF, dirección, teléfono e correo electrónico).

b. O prazo de inscrición comeza o domingo 24 de xuño e remata o domingo 30 de setembro de 2012.

c. A dirección de envío é Asociación Cultural Amigos do Órgano “Un rato no tubo” de Ourense, Rúa Celso Emilio Ferreiro nº 2, 2º B, CP: 32004, Ourense.

5. Do xurado. O xurado do concurso estará composto por membros escollidos pola directiva da Asociación de Amigos do Órgano “Un Rato no Tubo”.

6. Da visualización das obras. As obras seleccionadas serán exhibidas nun espazo público a determinar a partires da data límite de inscrición.

7. Dos premios. Entregaranse os seguintes premios.

a. Premio á mellor fotografía documental.

b. Premio a mellor fotografía artística.

Ademais, as fotografías gañadoras empregaranse nos deseños dos carteis e programas das II Xornadas de Órgano que realizará a Asociación no mes de decembro en Ourense.

8. Disposicións finais.

a. As fotografías premiadas pasarán a formar parte do arquivo da Asociación de Amigos do Órgano “Un Rato no Tubo”. O resto das fotografías poderán ser recollidas polos seus autores antes do 31 de decembro de 2012, logo do cal, as non recollidas, serán destruídas.

b. A organización do concurso resérvase o dereito a excluír todos aqueles traballos con contido obsceno, violento, sexista ou ofensivo.

c. A participación no concurso supón a aceptación das bases e do fallo do xurado.